Cộng đồng chia sẻ kiến thức về bóng bàn,nơi những người chơi bóng bàn giao lưu chia sẻ và tìm hiểu thêm kiến thức.

LightBlog

Breaking

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Từ điển bóng bàn phần 3 - Counter - Công bóng/ Đánh chặn

Counter - Công bóng/ Đánh chặn


A counter hit is a counter-attack to an incoming loop. Instead of waiting longer before hitting, the player will hit the ball earlier (close to the table), often when the ball is still rising after the first bounce (before the top of the bounce), to catch the other player out of position and give them less time to react or get back into position. This stroke relies on the incoming speed and spin to propel back very fast without actually applying very much force.

Some people apply the term "counter loop" to loops further back from the table (looping against the opponent's loop) which is very different from what is discussed here.

Cú công bóng/đánh chặn là một cú đánh tích cực chống lại quả giật đi đến. Thay vì đợi lâu hơn trước khi đánh, người chơi sẽ đánh vào bóng sớm hơn (gần bàn), thường là khi bóng vẫn còn đi lên sau khi nảy lên (trước điểm cao nhất của cú nảy), nắm thời cơ người kia rời khỏi vị trí và làm cho anh ta ít có thời gian phản ứng hoặc trở về vị trí. Cú đánh này dựa vào tốc độ và độ xoáy của bóng đến để đẩy trở lại rất nhanh mà không cần phải sử dụng quá nhiều lực.

Một số người áp dụng cái gọi là “cú đối giật” (counter loop) để giật ở xa hơn sau bàn (quả giật chống lại một cú giật của đối thủ), cú này rất khác với những gì chúng ta đang thảo luận ở đây.


Drop Shot - Bắt ngắn/Thả ngắn 

A drop shot is when the opponent is far from the table, lobbing the ball back to you, and you try to block the ball gently to keep it as short as possible, making the opponent run in frantically to play the ball. The ideal drop shot will bounce twice on the opponent's side so the ball won't even go off the edge for the opponent to dig it up.

Cú bắt ngắn là khi đối thủ đang ở xa bàn bóng bàn, vừa câu bóng bổng về phía bạn, và bạn cố gắng chặn quả bóng một cách nhẹ nhàng để giữ cho nó càng ngắn càng tốt, làm cho đối phương chạy “cuống cuồng” để đánh bóng. Ý đồ bắt ngắn là làm cho bóng nảy 2 lần trên phần bàn đối phương, sao cho bóng không ra khỏi mép bàn, đối phương không thể moi nó lên được.


Flip - Vụt nhẹ/Hất bóng


The flip or flick is a quick stroke performed on short balls near the net. It uses mostly the wrist and forearm, and produces a fast ball with moderate to little topspin.

Cú Vụt nhẹ hoặc hất bóng trên bàn là cú đánh nhanh được thực hiện đối với những quả bóng ở gần lưới. Cú đánh này thường sử dụng cổ tay và cẳng tay, và tạo ra một đường bóng nhanh với một ít xoáy lên vừa phải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét