Cộng đồng chia sẻ kiến thức về bóng bàn,nơi những người chơi bóng bàn giao lưu chia sẻ và tìm hiểu thêm kiến thức.

LightBlog

Breaking

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Từ điển bóng bàn phần 2: Strokes / Các cú đánh


Trong phần 2 về từ điển bóng bàn, Zoko Sport sẽ liệt kê định nghĩa các cú đánh cơ bản trong bóng bàn. Cùng tham khảo nhé!

Block / Chặn


The block is a stroke played in order to control an attacking shot. You would most commonly block against a loop, simply volleying the ball back safely.

An aggressive block would be a block with more force pushed back in order to produce a faster return. This is often performed against a player who attacks but is in a bad location (off to the side), leaving a wide area open for the receiver to aggressively block the ball back into the open court.

Chặn là một cú đánh được sử dụng để kiểm soát một cú tấn công (của đối phương - ND). Người ta sử dụng quả chặn một cách thường xuyên để chống lại các cú giật, trả bóng trở lại một cách đơn giản an toàn.

Cú chặn công kích là cú chặn với lực đẩy nhiều hơn, nhằm tạo ra quả bóng trả lại nhanh hơn. Cú này thường được thực hiện đối phó với đối thủ đang tấn công nhưng lại ở một vị trí không thuận lợi (ra bên cạnh), để hở một khoảng rộng cho người nhận bóng chặn bóng nhanh vào phần bàn bóng bàn trống. Brush - Miết / Xượt nhẹ


To brush the ball is to hit it at a very sharp angle to maximize spin. Brushing the ball generates the most spin, but is a trade-off as it reduces speed.

A brush loop will be very spinny, but not that fast. Also serves will be very spinny and short if you can brush the ball effectively. 

Miết bóng là đánh vào bóng với một góc rất nhỏ để có độ xoáy tối đa. Việc miết vào quả bóng sẽ sinh ra độ xoáy nhiều nhất, nhưng bù lại là tốc độ bị giảm đi.
Một cú “giật mỏng” sẽ rất xoáy, nhưng không nhanh. Ngoài ra những quả giao bóng cũng rất xoáy và ngắn nếu bạn có thể miết xượt một cách hiệu quả vào trái bóng.

Chop - Cắt


A chop is a stroke that produces underspin on the ball. When the ball is short and you chop it from close range (over the table), it is called a push, not a chop. When you stand back from the table and chop, that is the typical definition of a chop.

One playing style is the defensive chopper, where the player continually chops with very heavy underspin, and the opponent will often loop, but the loops are less dangerous as it's difficult to aggressively loop against heavy underspin. It is often a test of consistency to see whether the attacker's offense is better than the defender's defense. 

Cắt là một cú đánh tạo ra xoáy xuống trên trái bóng. Khi bóng ngắn và bạn cắt nó từ một phạm vi gần (trên mặt bàn), thì được gọi là Đẩy, chứ không phải là Cắt. Khi bạn đứng ở phía sau bàn và cắt bóng, đó là định nghĩa đặc trưng của quả Cắt.

Có một kiểu chơi là rơ cắt phòng thủ, trong đó đấu thủ cắt liên tục với độ xoáy xuống rất nặng, và đối thủ thường xuyên giật bóng, nhưng những quả giật này thiếu độ nguy hiểm cũng như độ khó của nó để giật một cách tích cực chống lại quả xoáy xuống nặng. Đây thường là bài thử để xem lối đánh tấn công của đấu thủ tấn công tốt hơn hay sức phòng thủ của đấu thủ phòng ngự tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét